RSS

Anand’s Seven Dreams (Bảy giấc mơ của ngài Anan)

29 Th4

Trước đây tôi có đọc một mẩu truyện Phật giáo là “7 giấc mơ của ngài Anan”, là một Phật tử tôi thực sự đau lòng khi phải nghĩ đến viễn cảnh của Phật pháp trong tương lai. Dù biết rằng mình đang sống vào cuối thời Tượng Pháp nhưng tôi tin chắc rằng đâu đó vẫn còn có nhiều những bậc chân tu, những bậc bồ tát, hộ pháp ngày đêm đem hết thân tâm để hoằng dương chánh pháp. Hôm nay tình cờ đọc lại câu chuyện trên bằng tiếng Anh trên trang mạng tôi cảm thấy hân hoan vì biết được Phật pháp của chúng ta sẽ được truyền bá rộng rãi cho nhiều thiện tri thức khắp nơi trên thế giới này. Vì vậy, tôi xin mạn phép chuyển ngữ câu chuyện sang tiếng Việt bằng hình thức song ngữ. Hy vọng với kiến thức hạn hẹp của mình tôi có thể góp một phần rất nhỏ bé vào sự nghiệp “hoằng pháp” của các bậc chân tu.

Duc-Phat

Anand was Buddha Shakyamuni’s devout disciple for 27 years. He had seven unusual nightmares when he was in Sravasti, an ancient city in Northern India: (Anan là đại đệ tử đa văn đệ nhất của đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 27 năm. Khi còn trú tại thành Xá Vệ, ở phía Bắc Ấn Độ ngày xưa, ngài đã có bảy giấc mơ kỳ lạ như sau:)

1. A raging fire burned on a large water surface, with the flame reaching into the sky.(Thấy lửa cháy dữ dội trên mặt nước rộng lớn, nghi ngút đến tận trời)

2. The sun disappeared, leaving the Saha World in complete darkness. There was not a single star in the sky.(Mặt trời biến mất, để lại thế giới Ta Bà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không có lấy một vì sao lẻ loi nào trên bầu trời)

3. Buddhist monks and nuns fell into a large pit and layman were stepping over their heads.(Các tăng ni Phật tử bị rơi vào một cái hố lớn và những người thế gian đang bước lên trên đầu của họ)

4. Many mountain boars in the thick forest were digging up the roots of the Bodhi tree.(Rất nhiều lợn rừng trong rừng rậm đang đào xới gốc cây Bồ Đề.)

5. Anand was carrying Mount Sumeru on his head, but it did not feel heavy.(Anan đang đội cả núi Tu Di lên đầu nhưng không hề cảm thấy nặng nề.)

6. Adult elephants abandoned their young. (Những con voi trưởng thành bỏ rơi đàn voi con.)

7. The death of the lion, the king of the jungle. Precious flower petals fell on the lion, but all the animals ran away in terror. Not long after, maggots appeared inside the lion’s body and ate its flesh. (Cái chết của sư tử, chúa tể rừng xanh. Những cánh hoa quý rơi lên người sư tử, nhưng tất cả loài thú khác đều bỏ chạy hoảng loạn. Không lâu sau, những con dòi xuất hiện từ bên trong cơ thể sư tử và ăn thịt nó.)

Not understanding his dreams, Anand asked Shakyamuni to interpret them. Shakyamuni explained: (Không hiểu rõ những giấc mơ kỳ lạ của mình, Anan đã thỉnh Đức Phật Thích Ca giảng giải. Đức Phật giải thích:)

“Your first dream was about a raging fire burning on a large water surface, with the flame reaching into the sky. This means sometime in the future, monks will turn wicked and lack compassion. And just like the water of the ocean turning into a sea of fire, they will fight each other for alms.” (“Trong giấc mơ dầu tiên của con về ngọn lửa cháy dữ dội trên mặt nước rộng lớn, nghi ngút đến tận trời. Điều này có nghĩa là trong tương lai, các tăng ni sẽ trở nên đồi bại, thiếu từ bi. Và cũng giống như nước của đại dương trở thành biển lửa, chúng sẽ đánh nhau để tranh giành tài vật cúng dường.”)

“In your second dream, the sun submerged, Saha World was in complete darkness, and there was not a single star in the sky. This symbolizes that very soon, the Buddha and his disciples will reach nirvana. And it is a hint to let the people know that the eye of heaven will soon enter annihilation.” (“Trong giấc mơ thứ hai của con, mặt trời chìm xuống, thế giới Ta Bà chìm trong bóng tối and không có một vì sao lẻ loi nào trên bầu trời. Điều này ngụ ý rằng không lâu sau, Như Lai và các đệ tử của ngài sẽ nhập Niết Bàn. Và nó là dấu hiệu cho con người biết rằng Thiên Nhãn sẽ sớm diệt vong.”)

“Your third dream showed Buddhist monks and nuns falling into a large pit and layman were stepping over their heads. This indicates that in the future, the Buddhist monks and nuns will envy and slander each other, not believe in karmic retribution, disregard self-discipline, enjoy a life of comfort and eventually become the opposite to good and descend to hell after death. On the other hand, there will be people cultivating in ordinary society who will be more diligent than these Buddhist monks and nuns. And these cultivators will ascend to heaven after their death.” (“Giấc mơ thứ 3 của con cho thấy có nhiều tăng ni Phật tử rơi xuống hố sâu và con người thế gian đang bước đi trên đầu của họ. Điều này cho thấy, trong tương lai các tăng ni Phật tử sẽ ganh ghét và nói xấu lẫn nhau, không còn tin tưởng vào nhân quả, bỏ bê tu hành, đắm chìm trong việc hưởng lạc thú tiện nghi và cuối cùng trở thành những kẻ xấu xa và sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục. Ngược lại, có những người thế gian siêng năng tu hành hơn những tăng ni kia. Và khi qua đời họ sẽ được vào Thiên đạo.”)

“In your fourth dream, you saw many mountain boars digging up the roots of the Bodhi tree in a thick forest. This implies that future Buddhist monks will only care about their own livelihood, and will sell Buddha statues and scriptures to make ends meet.” (“Trong giấc mơ thứ 4 của con, con đã nhìn thấy nhiều con lợn rừng đang đào xới gốc cây Bồ Đề trong rừng rậm. Điều này ngụ ý rằng những tăng ni Phật tử sẽ chỉ chăm chăm lo cho cuộc sống của chúng, chúng sẽ bán cả tương Phật và kinh điển chỉ vì một ít lợi lộc.”)

“Your fifth dream showed you carrying Mount Sumeru on your head, but it did not feel heavy. This indicates that after the Buddha reaches nirvana, you will be responsible for compiling and teaching the scriptures to the future Buddhist disciples.” (“Giấc mơ thứ 5 của con nói về việc con đội cả ngọn Tu Di lên đầu nhưng không thấy nặng. Điều này chỉ ra rằng sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, con sẽ có trách nhiệm biện soạn và giảng dạy giáo pháp cho các Phật tử tương lai.”)

“Your sixth dream was about adult elephants abandoning their young. This represents that evil-minded views will become popular and thus harm my Buddhist teachings. And people with virtue and good moral values will all hide from it.” (“Giấc mơ thứ 6 của con về việc những con voi trưởng thành bỏ rơi đàn voi con. Điều này tượng trưng cho tâm ma trong nhận thức sẽ trở nên phổ biến và nó sẽ làm tổn hại đến việc truyền bá đạo Phật. Và những người đức hạnh và có các giá trị đạo đức tốt sẽ che lấp đi cái tâm ma này.”)

“In your seventh dream, you saw the death of the lion, king of the jungle. Precious flower petals fell on the lion, but all animals ran away in terror. Not long after, maggots grew inside the lion’s body and ate its flesh. This implies that no external element can destroy the upright Dharma. Only my disciples, professional and amateur, can destroy the Dharma.” (“Trong giấc mơ thứ 7, con nhìn thấy cái chết của sư tử, chúa tể rừng xanh. Những đoá hoa quý rơi trên mình sư tử nhưng các loài thú khác bỏ chạy hỗn loạn. Không lâu sau, những con dòi xuất hiện bên trong cái xác và ăn thịt nó. Điều này ngụ ý rằng không có ngoại đạo nào có thể huỷ hoại được Phật pháp, chỉ có những người đệ tử của ta, những Phật tử xuất gia và tại gia mới có thể làm huỷ hoại Phật pháp.”)

Anand’s seven dreams predicted the fate of Buddhism. Except for the fifth dream, they all symbolize the degeneration and destruction of the law in Buddhism. The seventh dream in particular, “maggots grew inside the lion’s body and began to eat its flesh,” foretold Dharma-ending-period Buddhist disciples’ behavior. They no longer follow the Buddhist law to cultivate, disregard self-discipline, pursue fame and profit, and are gradually destroying the Buddhist law from within. While the shell of Buddhism still exists on the surface, in reality, its essence has decayed. Thus, it lacks the power to save sentient beings. (Bảy giấc mơ của ngài Anan đã tiên đoán cho vận số của Phật giáo. Ngoài giấc mơ thứ 5 ra, thì tất cả những giấc mơ còn lại đều tượng trưng cho sự suy thoái và hủy diệt của Phật giáo. Như giấc mơ thứ 7, “những con dòi xuất hiện từ bên trong xác của sư tử và bắt đầu ăn thịt của nó”, báo trước về những hành vi xấu xa của những người đệ tử Phật trong thời kỳ Mạc Pháp. Họ không còn tuân theo giới luật để tu hành, sống phóng túng, chạy theo danh lợi, và dần dần phá hủy Phật pháp từ bên trong. Mặc dù vỏ ngoài của Phật giáo vẫn tồn tại, nhưng thật tế thì bản chất bên trong đã bị mục rỗng hư hại cả. Do vậy, nó không còn sức mạnh để cứu độ chúng sanh.)

I sincerely hope Buddhist disciples can calm their hearts and read this article, and rationally think about today’s Buddhism. The Dharma-ending-period Buddhism is far from its original teachings. It has changed beyond recognition and can no longer save sentient beings. Do not sink into the Dharma-ending-period Buddhism and miss the opportunity to cultivate in Dafa. (Tôi chân thành hy vọng những người Phật tử có thể bình tâm và đọc được bài viết này, và suy nghĩ một cách lý trí về Phật giáo ngày nay. Thời kỳ Mạc Pháp đã xa rời giáo lý nguyện thủy. Nó đã thay đổi đến không thể nhận ra và không còn cứu độ chúng sanh được nữa. Đừng chìm đắm trong thời Mạc Pháp mà bỏ lỡ cơ hội tu hành theo Đại pháp.)

Sưu tầm và dịch

Thiện Ý

Nguồn : http://en.minghui.org/html/articles/2007/11/14/91336.html

Advertisements
 

Nhãn: , , , , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: